ค้นหา

กำหนดแนวทางการใช้ความถี่วิทยุยาน 2.4 GHz และ 5 GHz ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบ WiFi

อัพเดตเมื่อ: 6 ก.ย. 2019
เกี่ยวกับย่านความถี่ WiFi

ความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน ย่าน 2.4 GHz และ 5 GHz ที่อนุญาตให้ใช้งานสําหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต

ช่วงความถี่วิทยุ กำลังส่งสูงสุด เงื่อนไขการใช้งาน

2.4-2.5 GHz 0.1 วัตต์ ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร

5.1.50-5.350 GHz 0.2 วัตต์ ภายในอาคารเท่านั้น

5.47-2.725 GHz 1 วัตต์ ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร

5.725-5.850 GHz 1 วัตต์ ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร

วิธีวัดกำลังส่ง

ได้กำลังส่งสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้งานกำหนดเป็นกำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) คำนวณดังนี้

E.I.R.P. = กำลังส่งของเครื่องส่ง (Transmitter Power) ในหน่วยของ dBW หรือ dBm + อัตราขยายสายอากาศ (Antenna Gain) ในหน่วยของ dBi

โดยทั่วไป กรณีของเครื่องส่งที่มีการติดตั้งสายอากาศในตัว (Integral Antenna) หรือมีการติดตั้งสายอากาศเข้ากับตัวเครื่องส่งโดยตรง จะไม่นำค่าความสูญเสียกำลังของสัญญษรมาคำนวณด้วย

การอนุญาตให้ใช้งานในลักษณะ Point to Point หรือ Point to Multipoint

ผู้รับใบอนุญาตสามารถใช้งานความถี่วิทยุเฉพาะช่วง 5.725-5.850 GHz โดยมีกำลังส่ง (E.I.R.P.) ไม่เกิน 1 วัตต์เท่านั้น ในลักษณะของข่ายเชื่อมโยง Point to Point หรือ Point to Multipoint เชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อการจายสัญญาณการให้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุในช่วงอื่นในลักษณะข่ายเชื่อมโยง

ทั้งนี้ การอนุญาตใช้งานความถี่วิทยุข้างต้นไม่รวมถึงการใช้งานเป็นข่ายเชื่อมโยง ทดแทนบริการเชื่อมโยงระบบ Microwave link ที่ (Fixed Service) โดยการใช้งานในลักษณะดังกล่าว ผู้ใช้งานหรือผู้รับใบอนุญาตจะต้องได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการประจำที่ ตามหลักเกณฑ์และวีธีการที่ กสทช. กำหนด

หมายเหตุ: ผูัรับใบอนุญาต หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม


ดู 0 ครั้ง

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย